Кредитний рейтинг та кредитна історіяКредитна історія - це інформація про Ваші кредити і про дисципліну їх погашення, яку Українське бюро кредитних історій отримує від партнерів бюро: банків, фінансових і лізингових компаній, кредитних спілок та інших фінансових інститутів. Кредитна історія зберігається в базі даних бюро протягом 10 років з дати виконання позичальником кредитного договору. Іншими словами кредитна історія - це інформація, яка надається банками і кредитними організаціями, і зберігається в спеціальних Бюро кредитних історій. Такі дані відіграють істотну роль при укладанні нового договору кредиту, дізнатися свою кредитну історію потрібно як позичальнику, так і фінансовій установі, яка розглядає можливість оформлення позики. Кредитна історія містить сукупність всіх кредитних дій людини за останні 10 років:

Консалтингові послуги для розвитку підприємства

Кінець двадцятого – початок двадцять першого століття ознаменувався вступом цивілізації до нової стадії її розвитку – формуванням  економіки знань, заснованої на активному використанні інформаційних продуктів і технологій. За умов гіпердинамічного середовища підприємства активізували пошук нових принципів і методів управління, що дозволяють їм зберегти або посилити конкурентні позиції.

Інновації на підприємстві

Традиційно основою стійких довгострокових конкурентних переваг вважаються продуктові та технологічні інновації. Для забезпечення успішної діяльності сучасних підприємств вони є необхідною, але недостатньою умовою. Джерелом успіху діяльності підприємства на ринку сьогодні стають, поряд із зазначеними,  процесні та організаційно-управлінські інновації.

Стратегічний менеджмент

Намагаючись забезпечити свою довгострокову успішність і відмітність у середовищі господарювання сучасні підприємства стикаються з проблемою пошуку адекватних високо динамічному оточенню методів і прийомів оцінювання досягнутих результатів розвитку. Найбільш  дієвим способом забезпечення успішного розвитку підприємства  виявляється стратегічне управління, що спрямоване на виявлення джерел конкурентних переваг та ефективних механізмів їх досягнення задля виживання організації.

успіх підприємства в партнерських відносинах

Нові завдання, що постають перед сучасними підприємствами, пов’язані із необхідністю швидкого та адекватного реагування на зміни зовнішнього середовища. Для забезпечення довготривалого успішного функціонування підприємства все частіше формують різноманітні партнерства, зокрема, стратегічні альянси. Світовий досвід свідчить про значні можливості та переваги такої моделі поведінки підприємств. В українській економіці стратегічні альянси є явищем відносно новим і питання, пов’язані з формуванням стратегічно важливих відносин між підприємствами набувають особливої актуальності.

Альянси підприємств

Сучасний етап розвитку економіки характеризується динамічними  змінами, що  відбуваються як на макроекономічному, галузевому рівнях, так і на рівні  підприємств. Ці зміни обумовлені:

  • по – перше, нестабільністю бізнес – середовища, що вимагає від підприємств швидкого реагування та впровадження заходів, які забезпечували б тривалі конкурентні переваги;
  • по – друге, швидким розвитком технологій, інформатизацією бізнесу,
  • по – третє, переходом від  жорсткої  конкурентної  боротьби між  підприємствами до  відносин  співробітництва.

Умови, в яких функціонують сучасні підприємства, вимагають від них пошуку нових шляхів подальшого розвитку, набуття конкурентних  переваг, забезпечення високоефективної діяльності. Існують різні підходи до формування  підприємствами конкурентних  переваг, що пояснюється їх проявом в різних сферах діяльності підприємства:

Інформаційні технології

На сьогоднішній день інформаційні технології (ІТ) є важливим ресурсом та ключовим фактором успіху для підприємств, які конкурують в умовах «інформаційної економіки». Більш того, ІТ є на сьогоднішній день важливим фактором витрат, і вже тому інвестиції в ІТ та використання цих технологій в інформаційних системах потребують обережного планування з боку менеджменту. Слабкі місця в стратегічному інформаційному плануванні (СІП) можуть призвести до серйозних наслідків, таких як, втрата контролю над інвестиціями в ІТ тощо. Не дивлячись на практичну важливість СІП та наявність публікацій практиків, до цієї теми досі рідко звертаються у академічних виданнях. Дослідження все ще залишаються на початковій стадії, і в науковій літературі та наукових статтях залишається ще багато невирішених питань щодо мети, завдань, елементів та ключових факторів успіху процесу СІП. Такі вчені, як А.Ледерер та Г.Салмеа навіть заявили про «відсутність теорії стратегічного інформаційного планування», тобто не існує ані єдиного бачення детермінант, завдань, процесів, результатів та принципів СІП, ані розуміння взаємозв’язку СІП із загальним успіхом компанії.

Фактори розвитку виробництва

У зв'язку зі зростанням залежності відтворення нових знарядь праці від технології, що народжується, як правило, в прикладній науці, виникає потреба зміни практики планування витрат на неї, віднесення їх до фонду накопичення при розподілі національного доходу замість фонду споживання та збільшення видатків на розробки і поширення нових знарядь праці. Одночасно необхідно дотримання певної пропорційності між витратами на фундаментальну і прикладну науку і на впровадження нової техніки і її поширення.

У перспективному плануванні на 10-15 років має передбачатися відтворення таких знарядь праці, які втілювали б у життя технологію, вже розроблену в лабораторних умовах, випробувану в перших досвідчених промислові зразки, що забезпечує технічну можливість здійснення і обґрунтовану економічну перспективність.

Основні фонди

Розрізняють два основні методи оновлення основних фондів:

  • нове будівництво і реконструкція
  • технічне переозброєння діючих підприємств.

На всьому етапі створення матеріально-технічної бази суспільства ці два методи оновлення виробничого апарату знаходилися в органічному зв'язку між собою. Разом з тим реконструкція і нове будівництво грають неоднакову роль у відтворенні основних фондів.

Основні фонди

В якості однієї з першочергових завдань, що створюють умови для реалізації довгострокових цілей економічної стратегії, визначив розширення і оновлення виробничого апарату країни. «Стрижень економічної стратегії, пронизливий довгострокову перспективу, - подальше нарощування економічної могутності країни, розширення і докорінне оновлення виробничих фондів, забезпечення стійкого збалансованого зростання важкої промисловості - фундаменту економіки».

Науково-технічний прогрес, прискорюючи моральний знос існуючих засобів виробництва, пред'являє жорсткі вимоги до максимального використання і своєчасному оновленню діючого виробничого апарату.

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна Ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 р.

© PrivatBank.dp.ua